top of page

Tổng Cục Thuế: Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Từ 01/11/2020 ?

Updated: Feb 20, 2021

Trước đây, nội dung này được Tổng cục Thuế đề cập tại Công văn số 2578/TCT-CS ngày 23/6/2020.

Theo đó, từ ngày 01/11/2018 - 31/10/2020, trong khi cơ quan Thuế chưa thông báo công ty chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử thì việc áp dụng hóa đơn thực hiện theo quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP và văn bản sửa đổi; Thông tư số 39/2014/TT-BTC; Thông tư 32/2011/TT-BTC.


Từ ngày 01/11/2020, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo Nghị định số 119 năm 2018 và Thông tư 68/2019.


Tuy nhiên, ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Trong đó, bãi bỏ quy định về áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 (từ 01/7/2022 mới bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử). Cụ thể, tại Điều 59 Nghị định này nêu rõ:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

....

3. Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020”


Đồng nghĩa, Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020 mà chỉ bắt buộc sử dụng từ 01/7/2022. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế vẫn được sử dụng hóa đơn giấy đến hết 30/6/2022.

21 views0 comments

Comments


bottom of page