top of page
Tu van ke toan co ban.jpg

Tư vấn kế toán cơ bản

Mô tả dịch vụ

Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán nội bộ doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin kịp thời cho ban điều hành doanh nghiệp để đưa ra các quyết định trong quá trình kinh doanh, Interloca chúng tôi đã triển khai gói dịch vụ tư vấn kế toán cơ bản cho quy khách hàng.

Với dịch vụ này, chúng tôi tư vấn cho quý khách hàng xây dựng hệ thống kế toán nộ bộ của doanh nghiệp, từ khâu thiết lập hệ thống kế toán, lựa chọn phần mềm, thiết lập bộ máy nhân sự kế toán, xây dựng các quy trình kế toán sao cho phù hợp với cách thức vận hành và nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Sự cần thiết của dịch vụ

 • Khách hàng là các nhà quản lý nước ngoài chưa hiểu đầy đủ các quy định kế toán và thuế tại Việt Nam

 • Nhân viên khách hàng cảm thấy chưa hiểu rõ chuẩn mực và quy định kế toán, thuế.

 • Khách hàng muốn xác nhận cách hiểu các vấn đề về kế toán, thuế và các quy định pháp lý có liên quan

 • Khách hàng muốn tham khảo ý kiến tư vấn trong trường hợp các quy định chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định.

 • Khách hàng không có nguồn lực về con người và thời gian để làm, muốn được có bên hỗ trợ thực hiện thay.

 • Khách hàng muốn tham khảo ý kiến của công ty tư vấn thuế để xử lý các bất cập nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động kinh doanh

Phạm vi công việc của chúng tôi

 • Hỗ trợ thiết lập hệ thống kế toán và đăng ký ban đầu với cơ quan quản lý

 • Thiết lập cơ sở cho phần mềm kế toán, làm việc với bên cung cấp phần mềm để xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan để bảo đảm phần mềm hoạt động đúng ngay từ đầu.

 • Thiết lập bộ máy nhân sự kế toán (chức năng, nhiệm vụ)

 • Thiết lập các chính sách và quy trình kế toán (Vd: Thu / Chi tiền, Tạm ứng và Quyết toán, Doanh thu - Phải thu, Mua hàng - Phải trả, Hàng tồn kho - Giá vốn hàng bán, Tài sản cố định, Đầu tư…)

 • Tư vấn hệ thống tài khoản kế toán và biểu mẫu báo cáo kế toán theo quy định

 • Lập báo cáo tài chính theo quy định kế toán Việt Nam từ thông tin sẵng có

 • Dịch sổ sách, báo cáo kế toán từ tiếng Anh sang tiếng Việt

 • Tư vấn các vấn đề chuyên môn như:  phương pháp tính giá thành hàng tồn kho, phương pháp khấu hao tài sản cố định, cách xác định các khoản ước tính kế toán hay các khoản dự phòng theo chuẩn mực kế toán, cách phân bổ chi phí, tư vấn hạch toán kế toán…

 • Hỗ trợ viết và gửi công văn cho cơ quan thuế để làm rõ cách kê khai hay cách tính thuế đối với trường hợp cụ thể, khi văn bản hướng dẫn có nhiều cách hiểu khác nhau.

 • Trong trường hợp cần thiết, nghiên cứu quy định hiện hành, hướng dẫn chính thức và tiền lệ (nếu có)

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay thảo luận về tình hình hiện tại, xin đừng ngần ngại

liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

bottom of page