top of page

Dịch Vụ Tính Lương

Interloca  xây dựng gói Dịch vụ Tính lương nhằm giúp Quý khách hàng bảo mật thông tin lương của nhân viên một cách tuyệt đối, tiền lương của nhân viên được tính toán đầy đủ, chính xác nhất theo quy định của pháp luật.

 

Phạm vi công việc của chúng tôi bao gồm:

  • Lập bảng tổng hợp và phiếu lương cho từng người lao động.

  • Tính thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

  • Tính các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

  • Tính lương thực nhận cho từng người lao động.

  • Lập và nộp các báo cáo định kỳ về lao động theo quy định pháp luật.

  • Lập và nộp các báo cáo định kỳ về bảo hiểm theo quy định pháp luật.

  • Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng/giảm lao động.

  • Thực hiện các thủ tục về bảo hiểm bặt buộc cho người lao động.

  • Kê khai và quyết toán thuế TNCN cho người lao động Việt Nam.

Nha Trang Beach's view
bottom of page