top of page
Accounting Image.jpg

Kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói là dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của Interloca, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Interloca, doanh nghiệp không cần phải có nhân viên kế toán tại doanh nghiệp, toàn bộ các công việc liên quan đến kế toán và thuế sẽ do nhân viên của Interloca đảm nhận.

Chúng tôi xây dựng các gói dịch vụ kế toán chuyên nghiệp trọn gói cho từng loại hình doanh nghiệp dịch vụ, thương mại, sản xuất đặc biệt là các gói dịch vụ cho Doanh nghiệp phần mềm, Doanh nghiệp sản xuất mới thành lập đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản dở dang trước khi đi vào hoạt động.

Với thế mạnh của chúng tôi là am hiểu văn hóa Việt Nam, hiểu rõ các quy định pháp luật của Việt Nam, có quy trình cung cấp dịch vụ và kiểm tra chất lượng, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng.

 

 

 

Phạm vi công việc của chúng tôi

 • Kiểm tra và phân loại các chứng từ, tài liệu kế toán.

 • Tư vấn việc sử dụng hóa đơn bán ra - mua vào hợp lệ đúng quy định. 

 • Nhập liệu các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán.

 • Xây dựng cơ cấu doanh thu - chi phí hợp lý và tối ưu về thuế.

 • Lập báo cáo tài chính hàng tháng theo yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp.

 • Lập báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật.

 • Lập và in sổ sách kế toán theo quy định.

 • Kê khai thuế GTGT theo quy định.

 • Kê khai và quyết toán thuế TNCN theo quy định.

 • Kê khai và quyết toán thuế TNDN theo quy định.

 • Kê khai và quyết toán thuế nhà thầu theo quy định.

 • Giải trình khi có thanh tra, kiểm tra thuế một cách hiệu quả.

Mô tả dịch vụ

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ đóng vai trò như là bộ phận kế toán của khách hàng để giúp phân loại chứng từ và hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, và tuân thủ các quy định kế toán của Việt Nam, cũng như giúp lập các báo cáo cho mục đích luật định và quản trị nội bộ chính xác và kịp thời.

Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến công tác kế toán và thuế gồm hóa đơn, chứng từ hợp lệ; quy định về thanh toán; cơ cấu doanh thu và chi phí tối ưu; các biện pháp phòng tránh rủi ro thuế; lắng nghe các khó khăn của khách hàng để tìm giải pháp.

Theo đó, các công việc của chúng tôi bao gồm như sau:


Thiết lập ban đầu và đưa ra các hướng dẫn cho khách hàng:

 • Thiết lập hệ thống thông tin kế toán để đáp ứng tốt các yêu cầu cụ thể về báo cáo và truy xuất thông tin của khách hàng. Ví dụ: thiết lập thông tin cơ bản cho phần mềm kế toán, thiết lập hệ thống tài khoản kế toán và sổ kế toán chi tiết, thiết lập mẫu báo cáo theo yêu cầu của khách hàng, đăng ký hệ thống kế toán và năm tài chính, thiết lập hệ thống lữu trữ chứng từ kế toán, xây dựng các quy trình và thủ tục kế toán và tài chính liên quan…

 • Cung cấp các hướng dẫn cần thiết cho các bộ phận liên quan của khách hàng trong việc tập hợp, phân loại, và gửi cho chúng tôi đầy đủ các bộ chứng từ hợp lý và hợp lệ cho mục đích kế toán và thuế.

 

Nhận chứng từ - Nhập liệu - Ghi nhận sổ sách kế toán - Lập báo cáo tài chính (hàng tháng)

 • Nhận chứng từ kế toán từ khách hàng: kiểm tra và phân tích các bộ chứng từ nhận được từ khách hàng, trao đổi với khách hàng về những vấn đề phát sinh liên quan đến bộ chứng từ kế toán (nếu có)

 • Hỗ trợ xuất hóa đơn: nếu đươc khách hàng yêu cầu, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng tiến hành nghiệp vụ xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.

 • Nhập liệu và ghi nhận sổ sách kế toán: chúng tôi tiến hành nhập liệu, hạch toán phù hợp lên phần mềm kế toán theo đúng các chuẩn mực và quy định kế toán; ghi nhận và đối chiếu mọi khía cạnh của Báo cáo tài chính, bao gồm:

(1) Kế toán hàng tồn kho như mua hàng, sử dụng cho sản xuất kinh doanh và điều chỉnh giá trị hàng tồn kho khi có hàng hóa cũ, hư hỏng;

(2) Đối chiếu số dư phải thu khách hàng và phải trả người bán;

(3) Chi phí lương và ghi nhận các chi phí khác;

(4) Lập bản theo dõi tài sản cố định liên quan đến mua tài sản, trích khấu hao và thanh lí tài sản;

(5) Kiểm kê hàng tồn kho và tiền mặt vào cuối mỗi tháng.

(6) Thực hiện các phân bổ và ước tính kế toán (liên quan đến doanh thu, chi phí), xác định các khoản dự phòng, tính toán giá thành hàng tồn kho (nếu có), xác định giá vốn hàng bán.   

Khi nhận thấy các vấn đề trọng yếu liên quan đến chứng từ kế toán, chúng tôi sẽ kịp thời thông tin và trao đổi với khách hàng, sau đó đề xuất các lựa chọn cho khách hàng xem xét và phê duyệt trước khi chính thức hạch toán.

 

 • Báo cáo tài chính hàng tháng:

(1) Chúng tôi có trách nhiệm đối chiếu số liệu kế toán và chuyển các số liệu này thành Báo cáo tài chính. Báo cáo được tài chính được lập và gửi cho khách hàng theo các yêu cầu cụ thể và thời gian đã thống nhất với nhau;

(2) Giải trình chi tiết cho từng khoản mục trên báo cáo tài chính khi được yêu cầu.

 • Hỗ trợ lập các báo cáo thống kê, báo cáo lao động và báo cáo đầu tư để nộp cho cơ quan quản lý có liên quan.

Kê khai các loại thuế và nộp các báo cáo định kỳ (hàng tháng, hàng quý)

Dựa trên cơ sở dữ liệu kế toán, hóa đơn, chứng từ nhận được, định kỳ hàng tháng và hàng quý chúng tôi sẽ thực hiện kê khai đầy đủ và đúng hạn các loại thuế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Trong các trường hợp cụ thể phát sinh tiền thuế phải nộp, chúng tôi cũng đưa ra các tài liệu hướng dẫn nộp thuế cụ thể để đảm bảo tiền thuế được nộp đầy đủ và đúng hạn vào ngân sách Nhà nước, tránh các sai sót dẫn đến những khoản tiền phạt không đáng có:

 • Thuế giá trị gia tăng;

 • Thuế thu nhập cá nhân;

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp;

 • Thuế nhà thầu nước ngoài;

 • Lệ phí (thuế) môn bài​ (kê khai một lần trong năm)

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Tư vấn hàng tháng

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, quý khách hàng gặp khó khăn liên quan đến công tác kế toán, báo cáo tài chính, các quy định về thuế và quy định liên quan khác, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và dành nhiều thời gian để tìm hiểu, đưa ra các tư vấn để cùng khách hàng giải quyết những vấn đề trên.

Báo cáo tài chính cuối năm - Quyết toán thuế - In sổ sách kế toán

Cuối năm tài chính của khách hàng, chúng tôi sẽ lập báo cáo tài chính năm theo đúng quy định và phù hợp với chuẩn mực kế toán. Đồng thời, kê khai quyết toán thuế năm cho tất cả các loại thuế phát sinh cần thực hiện quyết toán cuối năm. Công việc cụ thể bao gồm:

(1) Lập các báo cáo tài chính theo luật định và báo cáo nội bộ để gửi khách hàng xem xét phê duyệt chính thức;

(2) Hỗ trợ khách hàng cung cấp số liệu, chứng từ và giải trình cho kiểm toán độc lập;

(3) Nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý ( Cơ quan Thống kê, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư,…);

(4) Nộp tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Nhà thầu nước ngoài.

(5) In ấn, đóng cuốn và bàn giao đầy đủ toàn bộ sổ sách kế toán cho khách hàng lưu trữ đúng quy định.

Giải trình số liệu khi có thanh tra, quyết toán của Cơ quan thuế

Trong quá trình hoạt động, khi phát sinh các cuộc thanh tra, quyết toán của Cơ quan thuế, chúng tôi hỗ trợ khách hàng giải trình số liệu kế toán và thuế trên cơ sở:

 • Đại diện khách hàng làm việc với cán bộ thuế nếu được khách hàng ủy quyền;

 • Trung thực và minh bạch, bảo vệ các lợi ích chính đáng của khách hàng, đặc biệt là bảo vệ các khoản chi phí hợp lệ của khách hàng trước Cơ quan thuế dựa trên các quy định;

 • Trình bày cho khách hàng hiểu rõ chi tiết liên quan đến biên bản kiểm tra thuế, đặc biệt là các số liệu về thuế được trình bày trên biên bản;

 • Cùng khách hàng thảo luận, đưa ra các tư vấn để biên bản kiểm tra thuế có lợi nhất cho khách hàng trước khi khách hàng đưa ra phê duyệt chính thức về biên bản kiểm tra thuế.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Interloca

Tính ổn định và liên tục

Công ty cung cấp dịch vụ kế toán có một đội ngũ chuyên viên kế toán, đảm bảo công tác kế toán luôn được duy trì ổn định và liên tục. Các dữ liệu về báo cáo kế toán và thuế được phản ánh đầy đủ, không bị gián đoạn do ảnh hưởng khi nhân sự kế toán nghỉ việc.

Chất lượng nhân sự kế toán

Chất lượng chuyên viên kế toán đồng đều. Do đặc thù nghề nghiệp, Công ty cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp luôn duy trì đội ngũ chuyên viên kế toán được đào tạo và cập nhật kiến thức liên tục để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Chất lượng công việc kế toán

Có quy trình thực hiện: các báo cáo về kế toán và thuế được thực hiện theo các quy trình chuẩn mực, thông qua nhiều lớp kiểm soát để đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của số liệu kế toán. Chúng tôi luôn duy trì ba cấp độ khi thực hiện các báo cáo cho khách hàng: Chuyên viên phụ trách thực hiện báo cáo -> Quản lý cấp trung soát xét và đánh giá chi tiết -> Quản lý cấp cao soát xét tổng thể.

Hiệu quả về mặt chi phí

Chi phí thuê dịch vụ kế toán trọn gói thông thường sẽ thấp hơn so với chi phí thuê nhân viên kế toán cố định tại doanh nghiệp. Chi phí này còn hiệu quả hơn khi doanh nghiệp được tư vấn và triển khai công tác kế toán bởi cùng lúc nhiều nhân sự giỏi nghề và tinh thần trách nhiệm cao.

Cam kết trách nhiệm

Dịch vụ kế toán được ràng buộc bởi hợp đồng, công ty cung cấp dịch vụ kế toán phải tuân thủ và chịu trách nhiệm trên các công việc đã thực hiện, tạo sự an tâm cho chủ doanh nghiệp.

Cập nhật chính sách pháp luật

Tại Interloca, chúng tôi xem việc cập nhật kịp thời và chính xác các quy định pháp luật để thông tin đến khách hàng là một trong những giá trị cốt lõi để cung cấp dịch vụ.

Bảo mật thông tin

Các công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp thường có chính sách bảo mật thông tin nghiêm ngặt, vấn đề đạo đức nghề nghiệp luôn được quan tâm hàng đầu. Nhân viên thực hiện dịch vụ được yêu cầu ký cam kết bảo mật thông tin khách hàng trước khi tiến hành công việc.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay thảo luận về tình hình hiện tại, xin đừng ngần ngại

liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ: Tháp 4, Lầu 3, The Sun Avenue

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú (Quận 2),
Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí MinhĐiện thoại: 0286 2714 102

Hotline: 0906 72 20 27

Email: admin@interloca.com

Gửi yêu cầu tư vấn

Cảm ơn đã liên hệ với chúng tôi!

bottom of page